รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :

กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร /

หัวหน้าโครงการ นันทิยา หุตานุวัตร ; คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์

Main Author: นันทิยา หุตานุวัตร
Other Authors: เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: n/a
Language: Thai
Published: [อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549
Subjects: ข้าวอินทรีย์ –– การปลูก –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
ข้าวหอม –– การปลูก –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
เกษตรอินทรีย์ –– ไทย –– สุรินทร์ –– วิจัย
เกษตรธรรมชาติ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB191.R5 น431ร 2549
Copy 1
Available