« Back to Record

Record Citations

APA Citation

พัชรี มีนสุข, ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, & สำนักงาน ป.ป.ช. (2560). คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

MLA Citation

พัชรี มีนสุข, ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, and สำนักงาน ป.ป.ช. คดีสำคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543-2557). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2560.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.