« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กู้ซีเจวี๋ย, & ยูมิน. (2561). รักเพียงเธอ. กรุงเทพฯ: อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.

MLA Citation

กู้ซีเจวี๋ย, and ยูมิน. รักเพียงเธอ. กรุงเทพฯ: อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.