รายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง การจัดระบบพฤติกรรมการเรียนพึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

No Cover Image
Other Authors: พัฒนา ราชวงศ์, กัมปนาท ปิยะธำรงชัย, จรัสดาว คงเมือง, โสนน้อย ฟักทองอ่อน, อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน, ธัญลักษณ์ ศรีโพธิ์, อิทธิเทพ อ่อนปาน, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2553
Subjects: วิทยาศาสตรบัณฑิต –– หลักสูตร –– วิทยาศาสตร์บัณฑิต –– พฤติกรรมการเรียน
Online Access: http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/nuir/095/sanonoi.pdf
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/nuir/095/sanonoi.pdf