การประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

No Cover Image
Main Author: วาสนา สุคนธ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Subjects: การรับรู้ตนเอง ทฤษฎี การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้ปกครองกับเด็ก พฤติกรรมสุขภาพในเด็ก
Online Access: http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/title.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/abstract.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/content.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter1.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter2.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter3.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter5.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/references.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/appendix.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/biography.pdf
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/title.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/abstract.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/content.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter1.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter2.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter3.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/chapter5.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/references.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/appendix.pdf
http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0883/biography.pdf