รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ /

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558
Subjects: อุตสาหกรรม –– การจ้างงาน –– การพัฒนากำลังคน –– กำลังคน –– ไทย –– ไทย –– ไทย –– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– ไทยทรัพยากรมนุษย์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information