การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงร่วมกับการช่วยเสริมศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย =

A development of learning management model sased on authentic learning with scaffolding to enhance creative thai language writing ability for upper secondary students /

ปุญญาภา ศรีวิชัย

No Cover Image
Main Author: ปุญญาภา ศรีวิชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิจัย.
ภาษาไทย การศึกษาและการสอน วิจัย.
Online Access: ฉบับเต็ม Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Fulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1577 ป652ก 2561
Copy 1
Available