รูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรูู้กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ=

Knowledge Management Measurement and Assessment Affecting Knowledge Management Process: A Case Study of PAYAP University/

อัญมณี อารีย์, ปัทมาวรรณ จินดารักษ์

No Cover Image
Main Author: อัญมณี อารีย์
Other Authors: ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้
การวัดและการประเมิน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์