คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน =

Ultrasound in Critical and Emergency Conditions /

บรรณาธิการ จันทร์จิรา ชัชวาลา, ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ และสิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Subjects: คลื่นเหนือเสียง
ผู้ป่วยหนัก การวินิจฉัยด้วยคลื่นเหนือเสียง
Ultrasonography
Heavy Ion Radiotherapy
Ultrasonography, Interventional
Critical Illness
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WN208 ค175 2561
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available