ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ=

The Effect of Using Model of Moral and Ethics Development on Moral and Ethics Level of Students in Bachelor of Public Health Program in Hospital Management, Huachiew Chalermprakiet University/

ตวงพร กตัญญุตานนท์, กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย

No Cover Image
Main Author: ตวงพร กตัญญุตานนท์
Other Authors: กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: จริยธรรมนักศึกษา
นักศึกษา -- การดำเนินชีวิต
การพัฒนาจริยธรรม
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์