« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ธัญลักษณ์ ศรีโพธิ์, กัมปนาท ปิยะธำรงชัย, พัฒนา ราชวงศ์, & สุพัฒน์ พลชา. (2560). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 6.). พิษณุโลก: สถานที่ปรึกษาพัฒนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ.

MLA Citation

ธัญลักษณ์ ศรีโพธิ์, กัมปนาท ปิยะธำรงชัย, พัฒนา ราชวงศ์, and สุพัฒน์ พลชา. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 6. พิษณุโลก: สถานที่ปรึกษาพัฒนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, 2560.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.