รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ในระดับชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ =

Studying Components and Indicators in Human Resource Development According to Buddhist Ethics at Community Level in Nakhonsawan /

โดย สมจิตรา กิตติมานนท์

No Cover Image
Main Author: สมจิตรา กิตติมานนท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัย, 2560
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– นครสวรรค์
ศาสนากับจริยศาสตร์
จริยศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
การบริหารงานบุคคล –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BJ1289 ส236ร 2560
Copy 1
Available