การพัฒนารูปแบบการเรียนการอสนตามแนวคิดความยึดมั่นผูกพันร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ =

The development model of learning engagement with project-based learning to enhance innovation, technology and information competencies for the under graduate students of education facuity, Rajabhat University /

ยุทธนา พันธ์มี

No Cover Image
Main Author: ยุทธนา พันธ์มี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2561
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.23 ย355ก 2561
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1027.23 ย355ก 2561
Copy 1
Available