รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน)เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา=

The Efficient Educational Network Administration and Management Model of the Academy of Buddhist Economics (RAI Chern Thawan International Meditation Center) for Lanna Arts conservation and Transmission/

ศันศนีย์ อินสาร [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: ศันสนีย์ อินสาร
Other Authors: สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, สุวดี อุปปินใจ, ประเวศ เวชชะ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: องค์ประกอบของเครือข่าย
การบริหารจัดการ
การสื่บศิลป์แผ่นดินล้านนา
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร