รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) แล เสดจเลียบพระนคร พระพุทธศักราช 2468 /

บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ

Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2436-2484 –– ราชาภิเษก
ราชาภิเษก –– ไทย
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม –– ไทย
ไทย –– กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ราชาภิเษก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ร451 2558
Copy 1
Available