วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวความคิดศาสตร์พระราชา /

ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, บรรณาธิการ

Other Authors: ดาวรัตน์ ชูทรัพย์,, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2562
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, –– 2470-2559
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, –– 2470-2559 –– พระราชนิพนธ์
วรรณกรรมสมัยใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ –– กวีนิพนธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ว242 2562
Copy 2
Available
Copy 1
Available