การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน =

An Approach to Development to Law Concerning Criminal Record of Child and Juvenile |/cปพนธีร์ ธีระพันธ์

No Cover Image
Main Author: ปพนธีร์ ธีระพันธ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เยาวชนในการพัฒนา
สถิติอาชญากรรม
อาชญากร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562), หน้า 87-112