วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ =

Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences /

องอาจ นัยพัฒน์

Main Author: องอาจ นัยพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2548
Subjects: สังคมศาสตร์ –– วิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ –– วิจัย
Tags: Add
Login for hold and recall information

Demo School, Stack

Call Number: H62 อ117ว 2548
Copy 1
Available