การสร้างชุดการสอนโดยใช้นิทานคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย =

The Constructing of Teaching Package Using Moral Tales to Develop Reading for Main Ideas for Prathomsuksa 3 Students at Municipality School 1 (Wat Phrom wihan), Mae Sai District, Chiang Rai Province/

ชยาทิพย์ เทพโพธา, ยุพิน จันทร์เรือง และ อัญชลี เท็งตระกูล

No Cover Image
Main Author: ชยาทิพย์ เทพโพธา
Other Authors: ยุพิน จันทร์เรือง, อัญชลี เท็งตระกูล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านจับใจความ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์