การพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การจัดการความปวดในโรงพยาบาลตติยภูมิ /

อินทิรา ปากันทะ, เอื้อมพร หลินเจริญ และสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์

No Cover Image
Main Author: อินทิรา ปากันทะ
Other Authors: เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: โรงพยาบาล -- การบริหาร
การจัดการความปวด
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561), หน้า 129-140