การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา=

The Development of Learning Management Using Knowledge Management Principles Encouraged Creativity and Innovation Creation of Multi-Ethnic Students, Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus/

ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
Other Authors: ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง, สงัด เชียรจันทึก, กิตติคุณ ภูลายยาว
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!