อิทธิพลคั่นกลางแบบอนุกรมของความไว้วางใจในองค์การและความพึงพอใจในงานที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานธนาคารพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)=

Serial Mediated Effects of Organizational Trust and Job Satisfaction as Moderating Factors in Influencing Corporate Social Responsibility towards Customer Orientation of Staff of Commercial Bank (Head Office)/

วิลาสินี ชอบสอาด, ธัญนันท์ บุญอยู่ และ นภาพร ขันธนภา

No Cover Image
Main Author: วิลาสินี ชอบสอาด
Other Authors: ธัญนันท์ บุญอยู่, นภาพร ขันธนภา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
องค์การ
ความไว้วางใจ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์