ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่=

Effects of Using Participatory Learning Activities for Development of Public Consciousness of Prathomsuksa 6 Students of Primary Schools in Chiang Mai Province/

นงนภัส พันธ์พลกฤต [และคณะ]

No Cover Image
Other Authors: นงนภัส พันธ์พลกฤต, ปุณณาสา โพธิพฤกษ์, นงลักษณ์ ศรีวิชัย, รัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์, สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์, สุรีพันธ์ เทพอุด, รัตตินาถ เพชรมณี, ออมบุญ บุรุษภักดี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: จิตสาธารณะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาชั้นประถม
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์