การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี=

Self-Reliance of Community Enterprise : Case Study of Ban Na Pho Native Medieinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province/

ธวัชชัย พินิจใหม่ [และคณะ]

No Cover Image
Main Author: ธวัชชัย พินิจใหม่
Other Authors: สุดารัตน์ แช่มเงิน, สาวิตรี รังสิภัทร์, ทิพวัลย์ สีจันทร์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การพึ่งตนเอง
วิสาหกิจชุมชน
พืชสมุนไพร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์