การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก=

An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok/

ทศพล ดวงแก้ว และพัชรินทร์ สิรสุนทร

No Cover Image
Main Author: ทศพล ดวงแก้ว
Other Authors: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ความดันเลือดสูง
พฤติกรรมสุขภาพ
ชุมชน
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2560), หน้า 101-113