การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก=

An application of Marshall H. Becker's Health Belief Model [HBM] in the Study of Hypertension Patients in Urban Communities in Phitsanulok/

ทศพล ดวงแก้ว และพัชรินทร์ สิรสุนทร

No Cover Image
Main Author: ทศพล ดวงแก้ว
Other Authors: พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ความดันเลือดสูง
พฤติกรรมสุขภาพ
ชุมชน
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!