การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2=

The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students/

วชิราภรณ์ ยาพรม และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

No Cover Image
Main Author: วชิราภรณ์ ยาพรม
Other Authors: เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: จิตตปัญญาศึกษา
ทักษะการคิด
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!