การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์=

The Local Leaders' Competencles Development in Participatory Communitites Economic Management : A Case Study of Chuea Phloeng Sub-district, Prasat Districe, Surin Province/

ภรณี หลาวทอง และสุภารดี สวนโสกเชือก

No Cover Image
Main Author: ภรณี หลาวทอง
Other Authors: สุภารดี สวนโสกเชือก
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ผู้นำชุมชน
เศษฐกิจพอเพียง
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์