การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี=

The Integration of Cultural Capital into a Creative Tourist Attraction through Participatory Process : A Cast Study of Ban Chak Ngaew Community, Banglamung District in Chonburi Province/

คัชพล จั่นเพชร และพิทักษ์ ศิริวงศ์

No Cover Image
Main Author: คัชพล จั่นเพชร
Other Authors: พิทักษณ์ ศิริวงศ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์