ศักยภาพของสำนักงานยบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างสำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ=

The Potential of Accounting Firms in Lower-Northern Region For the Accredited Accounting Firms/

สุภาพร ดอกไม้ทอง และวรวิทย์ เพ็ชรรื่น

No Cover Image
Main Author: สุภาพร ดอกไม้ทอง
Other Authors: วรวิทย์ เพ็ชรรื่น
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: บริษัท -- การสอบบัญชี -- คุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์