การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน=

The Development of Learning Activities to Enhance Students Teachers' Competency in Educational Innovation Focus on Local-Related Content Using Contemplative Education Approach and Peer Tutoring Technique/

จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

No Cover Image
Main Author: จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: จิตตปัญญาศึกษา
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์