บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน=

The Roles of Food Science and Technology in Inducing The King's Philosophy to Food education and Food Product Development for Community Economy/

สุพจน์ บุญแรง [และคณะ..]

No Cover Image
Other Authors: วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์, กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์, อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย, อภิรดา พรปัณณวิชญ์, ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ, ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์