« Back to Record

Record Citations

APA Citation

นนทพร อยู่มั่งมี, & พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์. (2562). เสวยราชสมบัติกษัตรา. กรุงเทพฯ: มติชน.

MLA Citation

นนทพร อยู่มั่งมี, and พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์. เสวยราชสมบัติกษัตรา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2562.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.