การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย=

The 5-Step Learning Management Approach for Critical Reading Skills Development in thai Language Course of Matthayomsuksa 3 Bandaitepkanjanaubhatham School, Mae Sai District, Chiang Rai Province/

วรรณภา ศรีสายัณห์, สมหวัง อินทร์ไชย และเบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์

No Cover Image
Main Author: วรรณภา ศรีสายัณห์
Other Authors: สมหวัง อินทร์ไชย, เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ภาษาไทย -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านคิดวิเคราะห์
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์