การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย=

The Development of Reading For Main Ideas Skills by Using Morality Tale Book for Prathomsuksa 1 Students of Bansankhong (Chiang Rai Jaroonrat) School, Mueang District, Chiang Rai Province/

พรสวรรค์ จันทร์เล็ก, ยุพิน จันทร์เรือง และปฏิพันธ์ อุทยานกูล

No Cover Image
Main Author: พรสวรรค์ จันทร์เล็ก
Other Authors: ยุพิน จันทร์เรือง, ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การอ่าน -- การพัฒนา
นิทานคติธรรม -- การอ่าน
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์