การจัดการเรียนรู้โดยใชักลวิธีสตาร์ท (Start) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4=

The Learning Management Using Start Strategy to Develop Ability of Critical Reading of Matthayomsueksa 4 Students/

ภัทราณี เวียงนาค และบำรุง ชำนาญเรือ

No Cover Image
Main Author: ภัทราณี เวียงนาค
Other Authors: บำรุง ชำนาญเรือ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: วิจารณญาณ -- การอ่าน
กลวิธีสตาร์ท -- (START)
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์