การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี=

The Development of Community Potential to Strengthen Local Economy by Promoting Job Creation in the Area of Phaniat Sub-District, Khoksamrong District, Lopburi Province/

สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ
Other Authors: อุษณี จิตติมณี, เพ็ญนภา จุมพลพงษ์, เสาวพร สุขเกิด
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การพัฒนาชุมชน
อาชีพเสริม
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์