การแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ภูมิปัญญาการรักษาและการพัฒนาสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุขภาพ=

Folk Medicine in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province: Health Wisdom and Development to a Health and Cultural Tourism Model/

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

No Cover Image
Main Author: อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การแพทย์พื้นบ้าน
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 45-74
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 45-74