การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย=

The Development of Community Participation on the Management of Eco-cultural Tourism Sites at Phu Tao Pong, Ban Bueng Kum, Na Ho Sub-district, Dansai District, Loei Province/

พยุงพร ศรีจันทวงษ์

No Cover Image
Main Author: พยุงพร ศรีจันทวงษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 75-99
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 75-99