การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง=

The Marketing Promotion for Dhamma-Based Tourism of Ban Pong Tham Village, Wang Thong Sub-district, Wang Nuea District, Lampang Province/

สนธิญา สุวรรณราช [และคณะ..]

No Cover Image
Main Author: สนธิญา สุวรรณราช
Other Authors: กมลวรรณ ทาวัน, จีราภรณ์ พงศ์พันธ์พัฒนะ, ทิพยาภรณ์ ปัตถา, ปัณณทัต กัลยา, เกศณีย์ สัตตรัตนขจรุ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: การสื่อสารการตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศักยภาพชุมชน
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 133-154
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 133-154