อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยวน : แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์=

Tai-Yuan Ethnic Group: Conceptual Framework for Creation and Product Development/

วราภรณ์ เชิดชู [และคณะ..]

No Cover Image
Main Author: วราภรณ์ เชิดชู
Other Authors: นวัทตกร อุมาศิลป์, ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์, ขวัญชนก โชติมุกตะ, ษมา อยู่สุข
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ชาติพันธุ์ไทยวน
ผลิตภัณธ์ชมชน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
Online Access: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 200-222
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 200-222