รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาสถานะและลำดับชั้นทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 :

กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา =The final report about the problems of the law status and hierarchy by virtue of the Thai constitution on the Royal Decree /

สิทธิกร ศักดิ์แสง, อภิรดี กิตติสิทโธ

Main Author: สิทธิกร ศักดิ์แสง
Other Authors: อภิรดี กิตติสิทโธ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2563
Subjects: รัฐธรรมนูญ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!