แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน /

คณะทำงาน จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].

Other Authors: จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์., สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.
การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • ส่วนที่ 1 "ธรรมชาติ" ปัจจัยแห่งชีวิตตามแนวพระราชดำริ
  • ส่วนที่ 2 ตามรอยชัยชนะแห่งการพัฒนา...ของกษัตริย์นักพัฒนา
  • ส่วนที่ 3 สืบสาน "แนวพระราชดำริการพัฒนา"นำไทยสู่ความยั่งยืน
  • ส่วนที่ 4 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา.