สุนทรียปุจฉา :

กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี = Appreciative inquiry /

อภิญญา ดิสสะมาน

Main Author: อภิญญา ดิสสะมาน
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Series: เครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ (Tool for Facilitator)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 894/64
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 2
Cataloging Quick Book