« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, & มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2563). รายงานการศึกษาวิจัยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

MLA Citation

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, and มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. รายงานการศึกษาวิจัยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.