รายงานการศึกษาวิจัยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 /

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Other Authors: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 966/64
Copy 1
Cataloging Quick Book