การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน=

Community Participation in Child and Juvenile Delinquents Care/

ปพนธีร์ ธีระพันธ์ และภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

No Cover Image
Main Author: ปพนธีร์ ธีระพันธ์
Other Authors: ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2564
Subjects: ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
กฎหมายเด็กและเยาวชน
Online Access: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564), หน้า 73-102
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564), หน้า 73-102

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article