ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เรื่องพันธะเคมีที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /

มณัญญา พรินทรากูล

No Cover Image
Main Author: มณัญญา พรินทรากูล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: การค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
Subjects: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดเชิงมโนทัศน์
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext