การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ :

สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลาง การแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดิน และแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ =Collaborative governance in Thailand : centerless society, fragmented centralism and a new framework for subnational governance /

วสันต์ เหลืองประภัสร์

Main Author: วสันต์ เหลืองประภัสร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Subjects: การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
นโยบายของรัฐ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 608/65
Copy 2
Cataloging Quick Book
Copy 1
Cataloging Quick Book