เวชปฏิบัติร่วมสมัย-2 =

Modern practice in medicine-2 (supplement) /

การศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ; บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล, ชาญ โพชนุกูล

No Cover Image
Other Authors: นวลจันทร์ ปราบพาล,, ชาญ โพชนุกูล,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. การศึกษาต่อเนื่อง, สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Comprehensive Health Care
Family Practice
Physicians, Family
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB110 ว896 2534
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available